Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü olarak görevlerimiz;

 Malî istatistikleri ve bütçe kesin hesabını hazırlamak,

 Gelirlerin tahakkuku ve kişilerden alacaklara ilişkin takip ve tahsilatı sağlamak,

 Gelirlerin tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesini sağlamak,

 Muhasebe hizmetlerini yürütmek,

 İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlarına ilişkin icmal cetvelleri düzenlemek,

 Harcama Birimlerinden gelen taşınır hesap cetvellerini konsolide ederek idarenin taşınır kesin hesap cetveli ile taşınır hesabı icmal cetvelini üst yönetici adına hazırlamaktır.