Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü olarak görevlerimiz;

  • Malî istatistikleri ve bütçe kesin hesabını hazırlamak,
  • Gelirlerin tahakkuku ve kişilerden alacaklara ilişkin takip ve tahsilatı sağlamak,
  • Gelirlerin tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesini sağlamak,
  • Muhasebe hizmetlerini yürütmek,
  • İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlarına ilişkin icmal cetvelleri düzenlemek,
  • Harcama Birimlerinden gelen taşınır hesap cetvellerini konsolide ederek idarenin taşınır kesin hesap cetveli ile taşınır hesabı icmal cetvelini üst yönetici adına hazırlamaktır.