28 Temmuz 2021 Çarşamba

Yükseköğretim Mevzuatı

1078 defa okundu

 

T.C. ANAYASASI'NIN İLGİLİ HÜKÜMLERİ

 

 

 

Yükseköğretim Kanunu (2547)

 

Yüksek Öğretim Personel Kanunu (2914)

 

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu (2809)

 

Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun (3843)

 

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun (5746)

 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (4483)

 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu (4691)

 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun (278)

 

Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi İle Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun (2923)

 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (5978)

 

 

 

Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası:2)

 

Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 3)

 

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 4)

 

 

 

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (124)

 

 

 

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

 

Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları ile İdari Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Karar

 

*Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri İle Görevli Akademik Yöneticiler Ve Öğretim Elemanları İle İdarî Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar

 

 

 

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk - Kazak Üniversitesi Tüzüğü

 

Manas Kırgızistan - Türkiye Üniversitesi Tüzüğü

 

 


 

A. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU

Doçentlik Sınav Yönetmeliği

 

Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik

 

Yükseköğretim Denetleme Kurulu Teşkilât, Görev ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği

 

Yükseköğretim Kurulu Rektörler Komitesi Kurulması Hakkında Yönetmelik

 

Yükseköğretim Kurulu Teşkilâtı ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği

 

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği

 

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

 

 

B. ÜNİVERSİTELERARASI KURUL

 

Lisansüstü Öğrenim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak ve Yükümlülükleri İle Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Giriş Sınavları Hakkında Yönetmelik

 

Tıpta Uzmanlık Eğitimi İçin Öğrenci Seçme Sınavları Hakkındaki Yönetmelik

 

Üniversitelerarası Kurul'un ve Kurul'a Bağlı Komisyonların Çalışma Esasları Yönetmeliği

 

 

C. AKADEMİK TEŞKİLAT VE ÖĞRETİM ELEMANLARI

 

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

 

Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik

 

Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği

 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

 

Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği

 

Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

 

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik

 

Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları İle Yabancı Uyruklu Elemanları Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

 

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği

 

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği

 

 

D. EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖĞRENCİLER

 

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

Açık Yükseköğretim Yönetmeliği

 

Devlet Konservatuvarları Orta ve Lise Devreleri Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

 

Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik

 

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Öğretmen Yetiştiren Yüksekokul Mezunlarının Lisans Öğrenimi Yapmaları Hakkında Yönetmelik

 

Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği

 

Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik

 

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği

 

Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik

 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

 

Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği

 

Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği

 

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

 

Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik

 

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

 

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, ÇiftAnadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

 

Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık Ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik

 

Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik

(Click here for the Unofficial English Translation of the Regulation on Joint Education and Training Programs Between Turkish Higher Education Institutions and Higher Education Institutions Abroad)

 


E. DİĞER İLGİLİ YÖNETMELİKLER

 

 Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği
 

Akademik Teşvik Ödeneği Hakkında Yönetmelik

 

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik


Sağlık Bakanlığına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik


Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

 

Üniversiteler Yayın Yönetmeliği

 

Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Ders Kitapları Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik

 

Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

 

 

 

Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı – SBB Logo

CÄ°MER Logo

edevlet ile ilgili görsel sonucu

vergi borcu yoktur doğrulama ile ilgili görsel sonucu